وندیداد

استخدام

 توجه: جهت ارسال درخواست برای استخدام مشخصات خود را بر مبنای اطلاعات مشخص شده در فرم زیر و همچنین رزومه تکمیلی خود را به ایمیل Info@vandidad-co.com ارسال کنید تا در صورت نیاز برای مصاحبه حضوری  دعوت به عمل آید.