وندیداد

انواع بتن های خاص

اشتراک :

بتن های ویژه و خاص دارای اجزای بیشتر و پیشرفته تر از بتن معمولی می باشد که با توجه به طرح و برنامه های گسترده و پروژه های بزرگتر و پیچیده تر از گذشته، روز به روز بیشتر به کار گرفته شده است و همچنین کیفیت آنها لا توجه به نیازهای روز افزون افزایش یافته است.