وندیداد

مقایسه اقتصادی

اشتراک :

فاصله

تحليل اقتصادی و تعيين ميزان هزينه فايده کاربرد نانو بتن فوق سبک سازه ای در سقف سازه های بتنی در مقايسه با بتن معمولي از منظر مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است. استفاده از بتن سبک سازه ای مزايای فراواني دارد که در مورد بتن فوق سبک سازه ای با فناوری نانو دو چندان می گردد. با مقايسه کاربرد بتن معمولی و بتن فوق سبک سازه ای توليدی شرکت ونديداد به تجزيه و تحليل فوايد استفاده از اين ماده پرداخته شده است. جهت امکان مقايسه نتايج در کاربرد بتن فوق سبک سازه‌ای با فناوری نانو به جای بتن معمولی با مقاومت مشخصه 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع با یکی از انواع بتن های فوق سبک سازه‌ای شرکت ونديداد که هم مقاومت بتن معمولی مذکور است، مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان نتايج کاربرد نانو بتن فوق سبک سازه‌ای به جای بتن معمولی را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. جهت دریافت مقایسه فنی و اقتصادی بتن معمولی و بتن فوق سبک سازه‌ای تولیدی شرکت وندیداد به بخش دانلودها مراجعه شود.