وندیداد

مقایسه اقتصادی

اشتراک :

فاصله

تحليل اقتصادی و تعيين ميزان هزينه فايده‌ی کاربرد نانو بتن فوق سبک سازه‌ای در سقف‌های بتنی در مقايسه با بتن معمولی از منظر مصرف‌کننده بسیار حائز اهمیت است. استفاده از بتن سبک سازه‌ای مزايای فراوانی دارد که در مورد بتن فوق سبک سازه‌ای با فناوری نانو دو چندان می‌گردد. با مقايسه‌ی کاربرد بتن معمولی و بتن فوق سبک سازه‌ای توليدی شرکت ونديداد به تجزيه و تحليل فوايد استفاده از اين ماده پرداخته شده است. جهت امکان مقايسه‌ی نتايج و تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد بتن فوق سبک سازه‌ای با فناوری نانو، بتن معمولی با مقاومت مشخصه 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع با یکی از انواع بتن های فوق سبک سازه‌ای شرکت ونديداد که هم‌مقاومت بتن معمولی مذکور است، مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت دریافت مقایسه فنی و اقتصادی بتن معمولی و بتن فوق سبک سازه‌ای تولیدی شرکت وندیداد به بخش دانلودها مراجعه شود.