وندیداد

مشخصات فنی

اشتراک :

کد محصول 

نام محصول  

کاربرد

SCC -V- 011

بتن خود تراکم (اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SCC -V- 021

بتن خود تراکم (اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SCC -V- 022

بتن خود تراکم (اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SCC -V- 012

بتن خود تراکم (اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

LWSCC -VN- 111

نانو بتن خودتراکم سبک سازه‌ای (اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

LWSCC -VN- 112

نانو بتن خودتراکم سبک سازه‌ای (اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC -VN- 311

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC -VN- 211

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC -VN- 312

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC -VN- 112

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLC -VN- 110

نانو ملات خودتراز سبک

مطابق جدول مشخصات فنی

SLC -V- 220

ملات خودتراز معمولی مطابق جدول مشخصات فنی

NC -V- 011

بتن معمولی

مطابق جدول مشخصات فنی

NC -V- 012

بتن معمولی

مطابق جدول مشخصات فنی

HSC -V- 011

بتن مقاومت بالا

مطابق جدول مشخصات فنی

HSC -VN- 022

نانو بتن مقاومت بالا

مطابق جدول مشخصات فنی