وندیداد

نانو بتن خودتراکم سبک سازه ای

  0
 1327

بتن خود متراکم‌‌، بتنی است که توانایی جریان تحت اثر وزن خویش را دارد و به طور کامل و بدون نیاز به ویبره و حتی در مجاورت تراکم شدید آرماتور در قالب جای گرفته به طوری که در تمامی مراحل، یکنواختی خود را حفظ کند. يکی از انواع بسيار جالب بتن‌ها، که برای کاربرد در قطعات بتن آرمه پر آرماتور، ساخته شده است. ‌امروزه بتن خود متراکم يکی از مشکلات عمده اجرای کارهای بتنی در محيط‌های شهری را حل می‌کند که شامل آلودگی صوتی ناشی از کاربرد ويبراتور برای لرزاندن و جادادن بتن است. ‌برخی از آزمایشاتی که بر روی بتن خود متراکم انجام می‌شود عبارتند از:

 • آزمایش جریان اسلامپ (Slump Flow Test) برای سنجش تراکم بتن خود تراکم.

 • آزمایش لزجت (Viscosity).

 • آزمایش ظرفیت پرکنندگی (Filling Capacity) در بتن خود تراکم.

 • آزمایش نشست سطحی (Surface Settlement) برای تعیین مقدار نشست در بتن خود تراکم.

 • آزمایش جدایش سنگدانه و ملات (Segregation Test) براي تعیین میزان جدایش سنگدانه و ملات در بتن خود متراکم.

 • آزمایش مقاومت فشاري (Compressive Strength).

 • آزمایش کارایی دو نقطه اي (Two - Point Workability).

 • آزمایش تعیین ثبات سیستم حفره هاي هوا (Stability Of the Air – Void System).

موارد کاربرد:
 • انواع سقف سازه های اسکلت فلزی بتنی و در  موارد عدم امکان ویبره و یا تراکم بالای آرماتور مصرفی.

 • انواع دال های پیش تنیده و پس کشیده به صورت پیش ساخته یا درجا به صورت SCC.

 • قطعات پیش ساخته سبک با عدم امکان تراکم مکانیکی مناسب یا لزوم بتن خودتراکم.

 • قطعات پیش ساخته نمایان با ضخامت های اندک و لزوم دستیابی به سطوح اکسپوز.

 • عرشه پل ها با حجم آرماتور بالا.

 • تونل ها و محل هایی که امکان تراکم وجود ندارد.

فاصله

در جهان امروزی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزمایشات بسیاری ﺑﺮ روی ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ (SCC) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻜﺪاﻧﻪ (LWAC) صورت گرفته است. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ روی ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ (SCLWC) وﺟﻮد دارد. در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺘﻦ ﻳﻜﻲ از ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ اﺑﺪاع ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. می توان ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻜﺪاﻧﻪ ها تولید کرد و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﻤﺮان ژاﭘﻦ JSCE بهره برد. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ویژگی های اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل گذشته ﺑﻪ ﻓﻜـﺮ تولید ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ هر دو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را به طور همزمان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﻛﻪ در نهایت ﺑﻪ تولید ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛـﻢ ﻣﻨﺠـﺮ شده است و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮﻟﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﻟﺮو آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ۲۰۰۳ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳده است. بتن ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺒﻚ ﻧﻴﺰ شبیه به ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر روان ﺑﻮده، اسلامپ نداشته و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻟﺮزاﻧﻨﺪه ﻧﺪارد وﺗﺤﺖ وزن ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ و ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را داراﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ معیار ﻓﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ برای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ علت اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ولی به هر حال ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﻼط ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ دارد. ﺑﺎ بهره گیری از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ها در ﺑﺘﻦ معمولی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ۳۰۰ ﺗﺎ ۴۵۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺳﻴﻤﺎن، بتن سبک ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ۲۰۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ تولید میشود که ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻦ ﺳﺎزه ای سبک ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺨﺼﻮص برای ﺳﺎزهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﺎﻻ و اﺷﻜﺎل ﭘﻴﭽﻴﺪه و خاص بسیار گزینه ی مناسب است. به همین منظور شرکت وندیداد در جهت تکمیل نقاط قوت این نوع بتن، با استفاده از نانو مواد توانست نانو بتن خودتراکم سبک سازه‌ای را تولید و عرضه کند. مشخصات این محصول در مقايسه با بتن های سبک خودمتراکم منحصر به فرد بوده و با وزن مخصوص 1400 کيلوگرم بر مترمکعب و مقاومت 25 تا 45 مگاپاسکال، تأثير شگرفی بر اجرای سازه های بتنی و رفع محدوديتها و موانع اجرایی خواهد داشت.

موارد کاربرد:
 • انواع قطعات پیش‌ساخته سازه‌ای و غیرسازه‌ای.

 • انواع جداول، کف‌ پوشش‌ها و اسلب‌های بتنی.

 • قطعات پیش‌ساخته سبک.

 • قطعات پیش‌ساخته نمایی.

مزایا:
 • سهولت در بتن ریزی و عدم نیاز به ویبره به همراه کاهش هزینه های حمل و نقل و جابجایی.

 • کاهش 10 تا 25 درصد در هزینه تمام شده سازه.

 • کاهش 30 تا 50 درصد در بار مرده سازه.

 • کاهش میلگرد آهن آلات و حجم بتن مصرفی در سازه.

 • افزایش م قاومت سازه در برابر زلزله.

 • افزایش فضای مفید به واسطه کاهش ابعاد مقاطع سازه.

فاصله

اشتراک :

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha