وندیداد

تراورس

یکی از اجزاء روسازی خط راه آهن تراورس است. در حقیقت تراورس تکیه گاهی برای ریل و عاملی جهت توزیع بار بر روی «بالاست» است که نیرو را از ريل به «بالاست» منتقل می نماید. تراورس ها از نظر شکل و جنس به تراورس های فلزی، چوبی و بتنی تقسیم می گردند.

تراورس های بتنی خود انواع مختلفی دارند که رايج ترين آنها تراورس پیش تنیده است. در تراورس پيش تنيده، میلگردهای فلزی به فاصله کمی از سطح تحتانی و در نقطه میانی تراورس یعنی محلی که بیشترین تنش و یا کشش را داراست، در حالت کشیده شده قرار می گیرند، پس از سخت شدن بتن، میله ها در قسمت انتهایی تراورس محکم شده و تمایل به انقباض پیدا می کنند. این عمل باعث جلوگیری از ترک خوردن بتن می شود.

فاصله

فاصله