وندیداد

واحد آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن

اشتراک :

شرکت مهندسین مشاور تست (تثبیت سامان تحکیم) یکی ديگر از زیرمجموعه های شرکت ونديداد که دارای مجوز صلاحیت از سازمان نظام مهندسی استان تهران است، با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز به تجهیزات به روز، انواع آزمایش‌های خاک و بتن، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان محترم جهت انجام مطالعات ژئوتکنيک و آزمايش بتن پروژه‌های شهری است.

فاصله

خدمات مکانیک خاک و زمین شناسی:

 • عملیات حفاری همراه با کیسینگ گذاری و انجام آزمایشهای درون چاهی و نمونه‌گیری خاک به‌ روش مطلوب.

 • عملیات حفاری دستی همراه با آزمایشات درون چاهی و نمونه‌گیری.

 • شناسایی، بررسی و نمونه برداری و انجام آزمایش‌های صحرائی مکانیک خاک.

 • بارگذاری صفحه‌ای در شرائط استاتیکی و دینامیکی خاک.

 • آزمایش سی بی آر در محل.

 • مطالعات زمین شناسی و تهیه گزارش مربوطه و تهیه گزارش لرزه‌خیزی.

 • شناسایی منابع قرضه و نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های مربوطه و تهیه گزارش فنی.

 • انجام آزمایشات فنی و مکانیک خاک به روش است اندارد ASTM ،AASHTO و سایر استاندارهای متداول.

 • تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش‌های ژئوتکنیک (گزارش‌های جامع و کاربردی).

فاصله 

خدمات آزمایشگاهی بتن و مصالح:

 • نمونه برداری از مصالح مصرفی در بتن و انجام آزمایش‌های مربوطه و ارائه فرمول کارگاهی بتن.

 • نمونه برداری و کنترل کیفیت بتن به همراه آزمایش روانی بتن (اسلامپ) در تمام مراحل بتن ریزی.

 • نگهداری بتن در شرایط مرطوب و انجام آزمایش مقاومت فشاری و خمشی و تهیه گزارش مربوطه.

 • انجام کلیه آزمایش های متداول مربوط به بتن به روش استاندارد ASTM ،ACI.

 • انجام آزمایش های غیر مخرب بتن با دستگاه چکش اشمیت و التراسونیک.

 • نمونه‌گیری مغزه‌ای از بتن (Core)، کپینگ و تعیین مقاومت فشاری.

 • آزمایش بارگذاری سقف.

فاصله

            

فاصله