وندیداد

مشخصات فنی

اشتراک :

کد محصول 

نام محصول  

کاربرد

SCC-V011

بتن خودتراکم(اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SCC-V021

بتن خودتراکم(اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SCC-V022

بتن خودتراکم(اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SCC-V012

بتن خودتراکم(اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

LWSCC-VN111

نانو بتن خودتراکم سبک سازه‌ای(اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

LWSCC-VN112

نانو بتن خودتراکم سبک سازه‌ای(اکسپوز)

مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC-VN311

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC-VN211

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC-VN312

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLWC-VN112

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای مطابق جدول مشخصات فنی

SLC-VN110

نانو ملات خودتراز سبک

مطابق جدول مشخصات فنی

SLC-VN220

نانو ملات خودتراز معمولی مطابق جدول مشخصات فنی

NC-V011

بتن معمولی

مطابق جدول مشخصات فنی

NC-V012

بتن معمولی

مطابق جدول مشخصات فنی

HSC-V011

بتن مقاومت بالا

مطابق جدول مشخصات فنی

HSC-VN022

نانو بتن مقاومت بالا

مطابق جدول مشخصات فنی