وندیداد

آیین نامه ها

اشتراک :

آيين نامه های طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه / مبحث دهم ــ دفتر ترویج و تدوین مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی (نشر توسعه ایران، ویرایش چهارم 1392)

آيين نامه های طرح و اجرای ساختمانهای فولادی / مبحث دهم ــ دفتر ترویج و تدوین مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی

(نشر توسعه ایران، ویرایش چهارم 1392)

آيين نامه های طراحی بارهای وارد بر ساختمان / مبحث ششم ــ دفتر ترویج و تدوین مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی

(نشر توسعه ایران، چاپ دوم 1392)

 آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله / کمیته دائمی باز نگری آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله ـ ويرایش چهارم

(مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی، 1384)

آیین نامه بتن ایران (آبا) / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها . (تجدید نظر اول )

(سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی ــ اجتماعی و انتشارات، 1377)

ACI 213

British Standard (BS)

American Society of Testing and Materials (ASTM)

Steel Construction Institue (SCI)

Steel Deck Institue (SDI)